Logo งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 4

หมวดหลัก: News
posted by: http://www.facebook.com/cmcatechesis
ฮิต: 2884

Logo งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 4
Logo งานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติครั้งที่ 4
ณ บ้านเณรแสงธรรม
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2012

ความหมาย
1.เรือแล่นบนเกลียวคลื่น
สัญลักษณ์ถึงพระศาสนจักร และครูคำสอน (เรือจ้าง)
ที่นำพาคริสตชนฝ่าเกลียวคลื่นกระแสของโลก มุ่งไปสู่พระคริสตเจ้า
2.กางเขน ...
สัญลักษณ์ถึงความรัก ความเชื่อและพระคริสต์เจ้า
3.ศีลมหาสนิท
ศูนย์กลางชีวิตคริสตชนและศูนย์กลางชีวิตความเชื่อของเรา
(IHS มาจากภาษาลาติน Iesus Hominum Salvator แปลว่า พระเยซู พระผู้ไถ่ของมนุษย์)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725