ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 อบรมครูคำสอน
"เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน"

       เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2012 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมครูคำสอนประจำปีการศึกษา 2555/2012 ในหัวข้อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตประจำวัน" ณ โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์  จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมสู่ปีแห่งความเชื่อตามที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ที่ได้ทรงประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2012 - 24 พฤศจิกายน 2013 เป็นปีแห่งความเชื่อ

   การอบรมในครั้งนี้มีคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนต่อพี่น้องต่างความเชื่อ(ศาสนสัมพันธ์) เป็นการแสดงออกและยืนยันความเชื่อของเราต่อพี่น้องต่างความเชื่อในฐานะที่เป็นคริสตชน  และมีคุณพ่อไพศาล  ยอแซฟ มาให้ความรู้ในเรื่อง พิธีกรรม เป็นต้น พิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อคริสตชนและพิธีกรรมต่าง ๆ ยังหล่อเลี้ยงความเชื่อของคริสตชนให้เติบโตและเข้มแข็ง

   ส่วนในวันสุดท้าย  คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ได้มาให้ความรู้กับบรรดาครูคำสอน ในเรื่องของการทบทวนความเชื่อของเราคริสตชน และสามารถแบ่งปันความเชื่อไปสู่คนรอบข้างได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

   โอกาสนี้พระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ ได้แวะมาเยี่ยมเยียน และกล่าวให้กำลังใจต่อบรรดาครูคำสอนด้วย

เนื้อหาและบทเรียน