ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่2 เป็นบุญราศี

หมวดหลัก: News
posted by: www.catholic.or.th
ฮิต: 3908

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด พิธีสถาปนาพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่2 เป็นบุญราศี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725