ภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของพระคุณเจ้า มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

หมวดหลัก: News
ฮิต: 2601

ภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของพระคุณเจ้า มีคาแอล บุญเลื่อน  หมั้นทรัพย์
วจนพิธีกรรมภาวนาอุทิศและพิธีบูชาขอบพระคุณ
 สังฆมณฑลราชบุรี : รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
วันศุกร์ที่ 3-4 ธันวาคม  2010                   
- พิธีภาวนาอุทิศและพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. 

สังฆมณฑลอุบลราชธานี: อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 5-7 ธันวาคม 2010  
- พิธีภาวนาอุทิศและพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 19.30 น. 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2010
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ 
ณ  อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบล เวลา 10.00 น
หมายเหตุ : งดพวงหรีด (เพื่อสนับสนุนกระแสเรียก และงานด้านสังคม)
 “ ขอพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจงอยู่กับพระคุณเจ้ามีคาแอลบุญเลื่อน  หมั้นทรัพย์ ตลอดนิรันดร"

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725