ครูคำสอนสังฆณฑลราชบุรีเยี่ยมเยียนมิสซังจันท์

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 2412
ครูคำสอนสังฆณฑลราชบุรีเยี่ยมเยียนมิสซังจันท์ครูคำสอนสังฆณฑลราชบุรีเยี่ยมเยียนมิสซังจันท์
        เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2010 ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดโครงการ ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิก โดยปีนี้จัดให้ครูคำสอนและครูคาทอลิกผู้สนใจ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและดูงานเมตตาจิตที่สังฆมณฑลจันทบุรี  ซึ่งได้รับการต้อนรับ ดูแลอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อเอนก  นามวงศ์และทีมงานคำสอนสังฆมณฑลจันทบุรี อำนวยความสะดวก จัดโปรแกรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ที่อาสนวิหารจันทบุรี  สถานสงเคราะห์เด็ก ผู้สูงอายุ ที่ดำเนินงานภายใต้หน่วยงานของมิสซังและคณะนักบวช ตามด้วยแวะพักผ่อนที่โอเอซิส เวิล์ล  โอกาสนี้พระสังฆราชซิลวีโอสิริพงษ์  จรัสศรี ซึ่งได้สละเวลามาถวายมิสซาให้กับคุณครูด้วย  ขอขอบคุณ คุณพ่อเอนกและทีมงานทุก ๆ ท่านที่ได้ให้การต้อนรับอย่างประทับใจ  ขอพระเจ้าโปรดประทานพรสำหรับทุก ๆ ท่านที่ได้มีส่วนในการพบปะกันครั้งนี้ 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725