ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

DVD ศาสนาที่สำคัญDVD ศาสนาที่สำคัญ
         เป็นการอธิบายให้เด็ก ๆ ฟังอย่างสั้น ๆ 5-8 นาที ถึงศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวและเป็นศาสนาที่สำคัญ ๆ ของทางตะวันออก  เจาะลึกเข้าไปในจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์ความเชื่อของแต่ละศาสนา  เพื่อปลุกให้ชนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักถึงพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเสวนาและกรให้ความเคารพต่อธรรมชาติ  
ผลิตโดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
ราคา 120 บาท

เนื้อหาและบทเรียน