ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เรื่องเล่าที่ดีเป็นอย่างไร
       ลักษณะของเรื่องเล่าที่ดีในงานคำสอนนั้นมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ
1. เรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า
    เรื่องที่สำคัญที่สุดในการเล่าเพื่องานคำสอนคือเรื่องของพระอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเราสามารถนำมาจากเหตุการณ์ที่สำคัญๆในพระคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่
2. เรื่องของพระศาสนจักร
    2.1 เรื่องหรือเหตุการณ์ในปัจจุบัน
          พระศาสนจักรคือชีวิตของเรา เราทุกคนคือพระศาสนจักร เราอยู่ในพระศาสนจักร เราเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร ถ้าเราเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของพระศาสนจักร เราจะต้องระลึกถึงองค์พระเยซูคริสต์อย่างแน่นอน เราจะเห็นพระองค์ในกลุ่มคริสตชนที่ประกาศถึงความเชื่อของพวกเขาด้วยการดำเนินชีวิตแห่งความรัก เราจะเห็นพระองค์ในกิจการต่างๆที่บรรดาผู้นำและศิษย์ของพระองค์กระทำ เราจะเห็นพระองค์ในการดำเนินที่เป็นพยานของบรรดาสงฆ์นักบวชและคริสตชนที่อยู่กันทั่วไปทุกหนแห่ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหิดขึ้นในชีวิตของพระศาสนจักรในโลกปัจจุบันล้วนแต่แสดงให้เราได้เห็นถึงการทำงานขององค์พระจิตเจ้า

   2.2 เรื่องหรือเหตุการณ์ในอดีต
         พวกเรายังไม่ได้นำเอาประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจักมาใช้เท่าที่ควร ชีวิตของบรรดานักบุญต่างๆล้วนแต่แสดงให้เห็นว่าพระวรสารยังคงมีชีวิตอยู๋ในรูปแบบและในสถานะการณ์ที่แตกต่างกันไป ชีวิตของผู้คนต่างๆเหล่านี้ทำให้เราได้เข้าใจถึงรหัสธรรมของพระเยซูคริสต์ และสามารถมองเห็นความเป็นจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่จริงเหนือกาลเวลา เช่น เราสามารถเข้าใจถึงความรักและความเห็นอกเห็นใจคนยากจนได้จากชีวิตของนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล เป็นต้น ชีวิตของพระศาสนจักรในอดีตยังแสดงให้เห็นถึงการทำงานของพระจิตอีกด้วย

3. เหตุการณ์ที่ใกล้ชิดกับชีวิตของเด็กๆ
     เมื่อเด็กๆได้เห็น ได้ยิน หรือได้ลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวของเขาเองแล้ว สิ่งนั้นๆจะช่วยเพิ่มความสนใจให้เขามากกว่าการที่เราพูดหรือบรรยายให้เขาฟัง แม้ว่าเราจะเล่าแบบใส่สีสรรมากแค่ไหนก็ตาม เราควรจะใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกๆวันนี้เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตแห่งความเชื่อของบรรดาเด็กๆ

     เรื่องประเภทนี้แตกต่างจากเรื่องทั้งสองประเภทที่กล่าวมาแล้ว เพราะว่าเรื่องหรือเหตุการณ์ประจำวันนี้ไม่ได้เปิดเผยถึงข่าวสารทางศาสนาด้วยตัวของเรื่องหรือเหตุการณ์เองโดยตรง จะต้องมีการตีความ

      เราสามารถใช้เรื่องเหล่านี้เพื่อทำให้เด็กๆของเราเข้าใจบทเรียนได้ง่ายหรือชัดเจนยิ่งขึ้น เราสามารถใช้เพื่อการเปรียบเทียบ อุปมาอุมัย และยกตัวอย่าง เรื่องหรือเหตุการณ์เหล่านี้ จะช่วยให้การนำเสนอข่าวสารหรือคำสอนของเราน่าสนใจและดึงดูดใจมากขึ้น อย่างเช่น ตัวอย่างของสงครามที่เด็กได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางข่าวโทรทัศน์หรือทางหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น ที่เด็กรู้ถึงสาเหตุและผลของมันอย่างดี เรื่องนี้ทำให้เราสามารถค้นหาความหมายทางศาสนาของเรื่องความอยุติธรรมและความเห็นแก่ตัวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังของสงครามทุกครั้งได้ เราต้องค้นหาความหมายของเหตุการณ์ในประเภทต่างๆตามที่เราต้องการจะใช้เพื่อการสอนของเรา

      เหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เป็นการคำเชื้อเชิญของพระเจ้าให้มาทำความรู้จักกับการเปิดเผยของพระองค์ นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวันธรรมดาๆเท่านั้น แต่เป็นการเปิดเผยของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องอ่านให้ออกและสอนให้เด็กๆของเราได้รู้จักอ่านด้วย

เนื้อหาและบทเรียน