อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า

อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้ากิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 11
ชื่อเรื่อง : อัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า มัทธิว บทที่ 13-17
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ศึกษาอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซูเจ้า
วิธีการ : ใช้แผนที่ประกอบการเรียนรู้
ดำเนินการ

        1.ครูคำสอนเตรียมถ่ายเอกสารแผนที่แจกผู้เรียน
        2.ให้ผู้เรียนอ่านมัทธิว 13:53-17:21 แล้วให้ทำเครื่องหมายสถานที่ที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์  รวมถึงให้เขียนอ้างอิงว่าอยู่ในพระคัมภีร์ข้อที่เท่าไรในแต่ละสถานที่ที่พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ด้วย ผู้เรียนอาจจะเขียนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในสถานที่นั้นด้วย
       3.เมื่อเสร็จแล้วให้ผู้เรียนได้ออกมาแบ่งปัน และอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการเดินทางและการทำอัศจรรย์ของพระเยซูเจ้า

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725