จำให้ได้

กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 6
ชื่อเรื่อง : จำให้ได้ มัทธิว บทที่ 5 -7
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนจำบทเทศน์บนภูเขาให้ได้
วิธีการ : การแต่งบทเทศน์ให้เป็นบทเพลง
ดำเนินการ

    1.ให้ผู้เรียนสลับกันอ่านบทเทศน์บนภูเขา ใน มธ 5-7
    2.ให้ผู้รียนจับคู่กัน แล้วให้สรุปคำเทศน์บนภูเขาแต่ละข้อให้ออกเป็นถ้อยคำคล้องจองกันประมาณ 7-8 พยางค์โดยให้ตรงกับความหมายให้มากที่สุด แล้วให้ใส่ทำนองลงไป โดยอาจจะใช้ทำนองของเพลงที่เป็นที่รู้จักของประชาชนแล้วหรือจะแต่งทำนองใหม่เลยก็ได้
   3.ให้แต่ละคู่ออกมานำเสนอผลงานของตน โดยพูดถึงแนวความคิดที่ทำให้เลือกใช้ถ้อยคำและทำนองที่ใช้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725