Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

จดหมายเปิดผนึก...ถึงเพื่อน...ผู้ร่วมงาน
Love Letter 11

ใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์
เพื่อนผู้ร่วมงานที่เคารพ
        เมื่อเราพูดกันถึงเรื่อง “สื่อ” เรามักจะนึกถึง ภาพยนตร์ วีซีดี เอ็มพี3 โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และสื่ออื่นๆในนามของโสตทัศนูปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่เสมอในโลกปัจจุบัน    “หนังสือพิมพ์” นับว่าเป็นสื่อการสอนที่ถูกและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด จนเราสามารถหาที่ไหนก็หาได้
         ในการสอนคำสอนก็เช่นกัน หนังสือพิมพ์สามารถช่วยเราให้เชื่อมโยงความเชื่อกับชีวิตจริงของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างดี
เราจะใช้อย่างไร
        เราสามารถนำเอาหนังสือพิมพ์มาใช้ในการสอนได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น นำเข้าสู่บทเรียน อ้างอิงระหว่างบทเรียนที่เกี่ยวข้อง สรุปบทเรียน เปิดประเด็นเพื่อการอภิปราย มอบหมายงานให้ค้นคว้า ฯลฯ ดังนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือพิมพ์ จงอย่าลืมที่คิดว่าเราจะนำเรื่องที่เราได้อ่าน ภาพที่เราได้เห็น มาใช้ในการสอนคำสอนในเรื่องใดได้บ้าง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในการเลือกประเด็นข่าวมาในใช้ในการสอนคำสอน

ข่าวการเลือกตั้ง
         ในช่วงการเลือกตั้งหรือข่าวการเลือกตั้ง เราจะเห็นบทสัมภาษณ์ของบรรดานักการเมืองที่ให้สัญญากับประชาชน หรือพูดถึงโครงการต่างๆมากมายที่สร้างความหวังให้กับประชาชน คำสัญญาต่างๆเหล่านี้ เราสามารถนำมาใช้เพื่อเปิดประเด็นให้ผู้เรียนได้อภิปรายกันถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่ทรงให้ไว้กับประชากรของพระองค์ คำสัญญาของพระเจ้ากับอับราฮัม และกับประชากรในพันธสัญญาเดิม หรือคำสัญญาของพระเยซูเจ้าที่จะส่งพระจิตเจ้าลงมาเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว คำสัญญาว่าพระองค์จะประทับอยู่กับเราตลอดไป นอกจากนั้นยังมีคำสัญญาที่เราให้ไว้ในขณะที่เราได้รับศีลล้างบาป ศีลแต่งงาน ศีลบวช ฯลฯ

ใช้ประโยชน์จากหนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจ
          ในหน้าธุรกิจมักจะข่าวที่เกี่ยวกับการทำงานของผู้บริหารบริษัทห้างร้านต่างๆ ในการทำธุรกิจนั้นมักจะมีงานการฉ้อโกง การทุจริต การเอารัดเอาเปรียบ เรื่องต่างๆเหล่านี้เราสามารถนำมาเปิดประเด็นให้ผู้เรียนได้อภิปรายถึงเรื่องการรับผิดชอบ ธรรมาภิบาล เสรีภาพในการเลือก และความยุติธรรมในสังคม

ตัวอย่างจากชีวิตของคนดีในสังคม
          ในหน้าข่าวสังคม เราจะพบบทสัมภาษณ์หรือข่าวของบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม เป็นอาสาสมัคร มีจิตอาสา ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ หรือเยาวชนก็ได้ ข่าวเหล่านี้ ถ้าพบเมื่อเราก็ขอให้เรารีบตัดเก็บใส่แฟ้มไว้เลย ใช้แระโยชน์ได้แน่ๆ

ตัวอย่างจากคนสู้ชีวิต
           ข่าวที่เกี่ยวกับคนยากจนที่เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ด้วยความพากเพียรทำให้เขาประสบผลสำเร็จในชีวิต มีฐานะ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ฯลฯ

ตัวอย่างจากของคนพิการ
           มีคนพิการมากมายที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมของตนเอง ลุกขึ้นมาเล่าเรียนและฝึกฝนตนเองจนประสบผลสำเร็จ

ตัวอย่างของคนที่มีความศรัทธา
           บุคคลที่มีความศรัทธาต่อพระเจ้า อุทิศตนทำงานเพื่อพระเจ้า ใช้หลักธรรมของศาสนาในการดำเนินชีวิต ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ข่าวเกี่ยวกับพระสันตะปาปาและพระศาสนจักรสากล
           บ้านคาทอลิกมักจะเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์อุดมสาร ในคอลัมน์ข่าวพระศาสนจักรต่างประเทศมักจะมีข่าวของพระสันตะปาปา และข่าวพระศาสนจักรจากประเทศต่างๆซึ่งมีประโยชน์ต่อความเป็นสากลของพระศาสนจักรคาทอลิก ทำให้เกิดแรงบันดาลและความคิดริเริ่มในการทำงานเพื่อพระศาสนา นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างพระศาสนจักรในประเทศต่างๆ

ข่าวกีฬา
            ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการแข่งขันกีฬา การฝึกฝน ความพากเพียรในการฝึกซ้อม การมีน้ำใจนักกีฬา 
            ข่าวอื่นๆ......(เพิ่มเติมเอาเองตามใจชอบ เช่น ข่าวเด็กเกิด ข่าวคนตาย ข่าวท่องเที่ยว ข่าวสงคราม ข่าวภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ)
            นอกจากข่าวแล้ว ภาพต่างๆที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ เราก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน

สิ่งที่ควรทำ
            ดังนั้น สิ่งที่เราควรทำก็คือ อย่าเอาแค่อ่านหนังสือพิมพ์ แล้วก็โยนทิ้งเท่านั้น แต่ต้องเก็บข่าวและภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอนคำสอนของเราไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทั่วๆไปและเป็นต้นหนังสือพิมพ์และนิตยสารคาทอลิกของเรานับว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการสอนคำสอนของเรา

ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการสอนคำสอน
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
วันที่ 1 มีนาคม 2011