kamson radio

คลิปเสียงรายการคำสอนต่าง ๆ

หมวดหมู่รอง

รายการคำสอนพระศาสนจักร ภาคที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
รายการคำสอนพระศาสนจักร ภาคที่ 1 การประกาศยืนยันความเชื่อ
ดำเนินรายการโดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน 107.75 MHz จังหวัดราชบุรี
คลื่น "ความรักและการพัฒนา"
รายการคำสอนพระศาสนจักร ภาคที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
รายการคำสอนพระศาสนจักร ภาคที่ 2
การเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า
ดำเนินรายการโดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน 107.75 MHz จังหวัดราชบุรี
คลื่น "ความรักและการพัฒนา"
รายการคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 4 โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ

รายการคำสอนพระศาสนจักร ภาคที่ 4
การภาวนาของคริสตชน
ดำเนินรายการโดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน 107.75 MHz จังหวัดราชบุรี
คลื่น "ความรักและการพัฒนา"

เพราะอะไรถึงควรสวดมนต์เสียงบรรยาย"เพราะอะไรถึงควรสวดมนต์"
โดยคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
ความยาว 8 ตอน
ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชน 107.75 MHz จังหวัดราชบุรี
คลื่น "ความรักและการพัฒนา"
โดยสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725