พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์และการรับพระสิริรุ่งโรจน์ (ยน.12:20-36)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 347

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์และการรับพระสิริรุ่งโรจน์
(ยน
. 12:20-36)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ