ประชาชนถกเถียงกันเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์ พระเยซูทรงทำนายว่าจะทรงจากไป พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานน้ำที่ให้ชีวิต (ยน.7:25-53)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 528

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
ประชาชนถกเถียงกันเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์
พระเยซูทรงทำนายว่าจะทรงจากไป
พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานน้ำที่ให้ชีวิต
(ยน.
7:25-53)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ