พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม เปโตรประกาศความเชื่อ (ยน. 6:22-71)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 576

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม
เปโตรประกาศความเชื่อ
(ยน
6:22-71)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ
    ให้เราแสดงความเชื่อในภาคปฏิบัติร่วมกันชุมชนคริสตชน ด้วยการหมั่นแก้บาปรับศีลเป็นประจำ