อารัมภบท (ยน. 1:1-18)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 1149

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

ก. อารัมภบท (ยน. 1:1-18)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

    คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ