สรุปสารเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

พิมพ์
หมวดหลัก: MEDIA
posted by: www.pmsthailand.com
ฮิต: 11771

สรุปสารเดือนตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี
โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส


แปล-เรียบเรียงโดย บิชอป ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ  อาภรณ์รัตน์