10 กิจกรรม10 บันทึกสุดท้าย

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 5484

กิจกรรม 10
บันทึกสุดท้าย


กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของการเข้าเงียบในวันนี้  ซึ่งอาจจะเอาไปรวมกับวจนะพิธีกรรมปิดก็ได้

อุปกรณ์
             ใบงานหมายเลข 2


ดำเนินการ
             ก่อนที่จะลาจากกัน  ให้สมาชิกแต่ละคนได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่ได้เรียนรู้มาในวันนี้
ตามใบงานหมายเลข 3 และให้นำสมุดบันทึกนี้กลับไปบ้านเพื่อจะได้ไว้บันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในวันที่เข้ารับศีลกำลัง และหลังจากนั้นด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725