08 กิจกรรม8 บทเร้าวิงวอน

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 5715

กิจกรรม 8
บทเร้าวิงวอน


 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้สมาชิกได้เตรียมตัวสำหรับวจนะพิธีกรรมปิดการเข้าเงียบ
โดยให้แต่ละคนได้เขียนคำภาวนา “เร้าวิงวอน” ขึ้นเองโดยให้มีพื้นฐานความคิดมาจากพระคุณ
ทั้งเจ็ดประการของพระจิตเจ้า

อุปกรณ์
             กระดาษ
             ดินสอ

ขั้นดำเนินการ
          ให้แต่ละกลุ่มได้เขียนคำภาวนา “เร้าวิงวอน” ตามที่กลุ่มของตนได้รับมอบหมาย
จากกิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ได้รับพระคุณ “พละกำลัง” อาจจะเขียนว่า
“ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดประทานพละกำลังให้แก่ลูกแต่ละคน เพื่อที่จะได้สามารถกระทำในสิ่งที่
ถูกต้องและกล้าที่จะยืนยันถึงความเชื่อศรัทธาจนตลอดชีวิต” แต่ละคนในกลุ่มควรจะคัดลอก
บทภาวนานี้ไว้เพื่อจะได้นำไปใช้ในพิธีปิด

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725