03 กิจกรรม3 การตรวจสอบชีวิต

หมวดหลัก: คู่มืออบรม
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 4853

กิจกรรม 3
การตรวจสอบชีวิตแห่งการเป็นสายลมและเปลวไฟ

กิจกรรมนี้จัดเป็นกิจกรรมประเภทละลายพฤติกรรม โดยการตอบคำถามจากใบคำถาม
ที่มีเนื้อหาเปรียบเทียบชีวิตกับสายลมและเปลวไฟ และใช้วิธีการอภิปรายในกลุ่มย่อย
อย่างเปิดใจให้แก่กันและกัน

อุปกรณ์
             ใบงาน หมายเลข 1 คนละใบ
             ดินสอ
             ป้ายชื่อที่ได้รับเมื่อตอนเริ่มแรก

ดำเนินการ
            1.แจกใบงานหมายเลข 1 ให้สมาชิกได้ตอบคำถามในความเงียบ
            2.เมื่อทุกคนทำเสร็จแล้ว
                      •ให้แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน ให้คละกันระหว่างสีต่างๆ (สีละคน )
                      •ให้สมาชิกแต่ละคนได้พูดคุยแบ่งปันกันตามคำตอบที่ได้ทำมาแล้วนั้น จนครบทุกคน
                      •เมื่อเสร็จแล้วให้หาสมาชิกกลุ่มใหม่เพื่อแบ่งปันกันอีกรอบหนึ่ง โดยใช้วิธีการเดิม
                      •ให้ผู้นำกระตุ้นเตือนใจสมาชิกแต่ละคนได้เปิดตัวเองสู่เพื่อน ๆ และทำความรู้จักกัน
                        และกันให้ลึกซึ้งขึ้นในระหว่างการเข้าเงียบครั้งนี้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725