คุณธรรมหลัก

คุณธรรม วิธีบรรลุถึงความสุข

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 27

คุณธรรม
วิธีบรรลุถึงความสุข

“ความดีและความสุข” เป็นความปรารถนาที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน และยังเป็นแรงจูงใจในการกระทำต่าง ๆ ของเราแต่ละคน เช่น การมีมิตรภาพ ความรัก ความสำเร็จ สุขภาพที่ดี ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราได้กระทำความดีเหล่านี้ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว ก็จะบรรลุถึงความสุขอย่างแน่นอน แต่ทว่าถ้าเราความดีด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง หรือด้วยวิธีการที่ผิดหรือเลวร้าย การกระทำเช่นนั้นจะนำไปสู่ความหายนะและความทุกข์ เราก็จะจบลงด้วยการทำลายสิ่งที่ดีแทนที่จะได้รับสิ่งดีนั้น ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการกระทำกับความสุข ความปรารถนาเพื่อความสุขคือแรงจูงใจที่เป็นบ่อเกิดของการกระทำของเรา และการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราก็มีผลต่อความสุขหรือความทุกข์ ดังนั้นเราจึงต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบและอยู่ในระเบียบที่ถูกต้องเพื่อจะได้มุ่งไปสู่ความสุขแท้ เราจึงต้องเรียนรู้วิธีที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้องนั้น ซึ่งเรียกว่า “คุณธรรม”

Read More

คุณธรรม ความรอบคอบ (Prudence)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 79

คุณธรรม ความรอบคอบ (Prudence)
การดำเนินชีวิตที่ฉลาด (Smart Living)

         เป้าหมายของชีวิตคือความสุข เราทุกคนต้องการที่จะมีความสุข และเราต้องการที่จะแสวงหาความดีต่าง ๆ เพื่อเป็นหนทางที่จะบรรลุถึงนั้น หมายความว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะกระทำความดี ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม เพราะคุณธรรมเป็นเรื่องของการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง และถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เราก็จะมีความสุข แล้วอะไรเป็นสิ่งแรกที่จำเป็นถ้าเราต้องการทำสิ่งที่ถูกต้อง แน่นอนเราต้องรู้ว่าสิ่งดีที่เราจะทำนั้นคืออะไรแล้วเราจะทำอย่างไร นี่ก็คือบทบาทของคุณธรรม “ความรอบคอบ” นั่นเอง

Read More

คุณธรรม ความยุติธรรม (Justice)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 53

คุณธรรมความยุติธรรม (Justice)

หรือ ความรับผิดชอบต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

 ถ้าท่านถามเพื่อน ๆ ว่า “คิดอย่างไรเมื่อได้ยินคำว่าความยุติธรรม” ท่านอาจจะได้ยินคำตอบในเชิงที่ว่าคิดถึงการลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม คำตอบเช่นนี้เป็นคำตอบที่ดูน่าเศร้าและเป็นความเข้าใจเชิงลบเกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งในทางตรงกันข้าม ความเข้าใจที่ได้รับการยอมรับแต่ดั้งเดิมก็คือ เป็นคุณธรรมชั้นสูงที่เราให้ผู้อื่นตามสิทธิของเขา เราแน่ใจได้เลยว่าคนที่ยุติธรรมนั้นจะเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อทุกคนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเสมอภาค เพราะเขาคิดว่าเขาไม่สมควรที่จะละเมิดสิทธิของผู้ใด 

Read More

คุณธรรมความกล้าหาญ

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 207

คุณธรรมความกล้าหาญ

ประสบการณ์ชีวิตประการหนึ่งที่เราทุกคนคงเคยประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้ท่านยุ่งยากลำบากใจในการตัดสินกระทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าท่านจะรู้อย่างเต็มอกว่าอะไรเป็นอะไร มีเหตุผลผลมากมายที่จะคอยฉุดยั้งท่านว่า “ทำดีไปทำไม” ดังนั้นเพื่อที่จะอยู่อย่างเข้มแข็งในการทำสิ่งที่ดีได้นั้น เราต้องใช้คุณธรรม “ความกล้าหาญ”  ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เรายืนหยัดมั่นคง เข้มแข็ง เพียรทนในการทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความยากลำบากเพียงใด

Read More

คุณธรรม ความรู้ประมาณ (Temperance)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 158

คุณธรรม ความรู้ประมาณ (Temperance)
ประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตของเราที่ทุกคนคงต้องพบเจอ คือการต่อสู้กับการผจญในเรื่องที่เรารู้ว่าเมื่อทำไปแล้วจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่น “ความรู้ประมาณ” จึงเป็นคุณธรรมที่ช่วยต้านทานการผจญเหล่านี้ เพราะความรู้ประมาณจะช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากการกระทำผิดนั้นได้แม้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างรุนแรงในเรื่องนั้นก็ตาม หรืออีกนัยหนึ่งความรู้ประมาณเป็นคุณธรรมที่ช่วยไม่ให้เรากระทำบาปแม้ว่าเราจะมีความต้องการจะกระทำก็ตาม

Read More

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725