ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ทำไมจึงต้องอ่านพระคัมภีร์ทำไมจึงต้องอ่านพระคัมภีร์
       คริสตชนคาทอลิกในบ้านเราไม่ได้รับการแนะนำ ให้อ่านพระคัมภีร์มาในอดีต เราเพิ่งจะมาส่งเสริมให้คริสตชนฆราวาสอ่านพะคัมภีร์ เมื่อไม่นานมานี้และหลายๆคนก็มองไม่เห็นประโยชน์ของการอ่านพระคัมภีร์ เพราะคิดว่าการได้ฟังพระสงฆ์เทศน์ในวัดแต่ละอาทิตย์ก็เพียงพอแล้วโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม        แต่ชีวิตของคริสตชนมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดในชีวิตของเราเป็นประจำวันและปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ไม่ตรงกับบทเทศน์ในวันอาทิตย์นั้นที่เราได้ยินมา ดังนั้นเราก็ไม่ทราบว่าจะทำการแก้ไขปัญหาที่มีในชีวิตของเราอย่างไร แต่ถ้าเราได้อ่านพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเจ้า พระองค์สอนเราว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไร เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ซึ่งเราจะค้นหาได้จากพระคัมภีร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะสามารถแก้ปัญหาของเราได้ทันที แต่ก็ช่วยบรรเทาปัญหาของเราได้เป็นอย่างดี

       ได้มีผู้เล่าว่า มีหญิงคนหนึ่งได้สูญเสียสามีของเธอไป และเธอก็มีความเศร้าโศกเสียใจมาก และไม่คิดว่าจะมีชีวิตต่อไปได้ จึงได้คิดฆ่าตัวตายโดยไปเช่าโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นสถานที่ฆ่าตัวตาย แต่เมื่อได้เห็นพระคัมภีร์อยู่บนโต๊ะ ก็ลองหยิบมาอ่านดูก็ได้พบข้อความประทับใจเกี่ยวกับความรักของพระเจ้า และได้เลิกคิดฆ่าตัวตาย และได้เปลี่ยนชีวิตที่เศร้าสร้อยมาเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความร่าเริงยินดีที่มีโอกาสได้รับใช้คนอื่น ช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความทุกข์และตัวเองก็มีความสุขมากจนปัจจุบันนี้

       การอ่านพระคัมภีร์จึงเป็นการนำพระวาจาอันทรงชีวิตของพระเป็นเจ้ามาใช้กับชีวิตของเรา และทำให้เราได้พบกับความสุขและสันติกับพระเจ้าอย่างแท้จริง

  ประโยชน์ที่สำคัญของการอ่านพระคัมภีร์ก็คือ
1. เราจำเป็นจะต้องรู้พระวจนะของพระเป็นเจ้าและเข้าใจพระวจนะของพระเป็นเจ้า เพื่อจะได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์ทรงรักอย่างไรและพระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นที่พอพระทัยของพระเป็นเจ้า

         สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการเรียนคำสอนนั้นเป็นแต่เพียงส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่สำคัญของพระคัมภีร์เท่านั้นเอง แต่เราจะเข้าใจพระเป็นเจ้ามากขึ้น รู้จักพระองค์มากขึ้นและรู้พระวาจาหรือคำสอนของพระองค์มากขึ้นจากการอ่านพระคัมภีร์

2. เราจำเป็นต้องรู้พระวจนะของพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้สามารถมีชีวิตจิตที่เจริญเติบโตขึ้นไม่ใช่เป็นเด็กแคระแกรนอยู่อย่างเดิม แต่เราจำเป็นต้องเจริญเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณของเรา เพื่อเราจะได้พบกับความรอดเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้ว

3. เราจำเป็นต้องรู้พระวจนะของพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้นำมาใช้เป็นเกราะป้องกันศัตรูฝ่ายวิญญาณของเรา เหมือนกับที่พระเยซูเจ้าได้ถูกมารผจญหลังจากที่พระองค์จำศีลเป็นเวลา 40 วัน 40 คืน ตาพระองค์ก็ได้นำพระคัมภีร์มาใช้เป็นเกราะป้องกันพระองค์ให้พ้นจากการล่อลวงของมารร้าย

4. เราจำเป็นต้องรู้พระวจนะของพระเจ้า เพื่อเมื่อเราพบปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เราจะได้รู้ว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นอย่างไร อย่างถูกต้องและมีเป้าหมายโดยอาศัยพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นแนวทางการตัดสินใจที่ถูกต้องของเรา

        นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เราได้จากการอ่านพระคัมภีร์และเราจำเป็นจะต้องอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะได้มาใช้กับชีวิตของเรา


 

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png8.png2.png7.png
วันนี้241
เมื่อวานนี้4592
สัปดาห์นี้241
เดือนนี้43888
ทั้หมด58827

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 01:06