ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คู่มือการอ่านและการใช้พระคัมภีร์
ฮิต: 11892
พระคัมภีร์คืออะไรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์
พระคัมภีร์คืออะไร
          พระคัมภีร์เป็นหนังสมอที่พระจิตเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์ได้นำพระวาจาของพระเจ้ามาเขียนขึ้นเป็นหนังสือ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้อ่าน เพื่อจะได้รู้จักพระเป็นเจ้า และความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์รวมทั้งคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อคริสตชนจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้ชื่อว่าเป้นคริสตชนที่ดี เป็นบุตรที่ดีของพระบิดาเจ้า

 

การแบ่งพระคัมภีร์
        พระคัมภีร์ประกอบด้วยพระวรสารต่างๆ จำนวนหลายเล่มที่ได้ทำการรวบรวมมาจัดทำเป็นพระคัมภีร์ เพื่อให้ทุกคนได้อ่านโดยได้แบ่งพระคัมภีร์ออกเป็น 2 ภาคใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

ก.ภาคพันธสัญญเดิม
        พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ในระยะเริ่มแรกก่อนที่พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้
ข.ภาคพันธสัญญาใหม่
        พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดหลังจากพระเยซูได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ จนถึงวาระสุดท้ายที่พระองค์คืนชีพจากความตายและได้เสด็จขึ้นสวรรค์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725