บทเรียนที่ 8 อานาเนียและสัปฟีราผู้ไม่ซื่อตรง(กจ 5:1-11)

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 348

อานาเนียและสัปฟีราผู้ไม่ซื่อตรง (กจ. 5:1 - 11)
อานาเนียและสัปฟีราผู้ไม่ซื่อตรง (กจ. 5:1 - 11)

จุดประสงค์ : เน้นบทเรียนแห่งความไม่ซื่อสัตย์ ความโลภ การโกหก

ก. ความรู้
  1. ความผิดของอานาเนียและสัปฟีราคืออะไร (ยักยอกเงินส่วนหนึ่งที่ขายที่ดินไป ความโลภทำให้เขาต้องโกหก)
  2. เกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งสอง (เมื่อถูกเปโตรซักถามความจริง อานาเนียและสัปฟีราก็ล้มลงสิ้นใจตายแทบเท้าของเปโตร
ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า
  1. พระเจ้าต้องการบอกอะไรเธอ จากเรื่องของอานาเนียและสัปฟีรา
  2. พระเจ้าให้เธอประพฤติตนอย่างไร
  3. ถ้าเธอเคยโกหก หรือ เอาของของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ให้ภาวนาขอโทษพระเจ้าด้วยใจจริง จะชดเชยตามความสามารถ และตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีก
ค. การเป็นประจักษ์พยานชีวิต
  1. ปฏิญาณตนว่าจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ ทั้งคำพูดและการปฏิบัติตลอดไป
ง. กิจกรรมที่เสนอแนะ
  1. สำหรับเด็กเล็ก อาจจะให้แสดงเรื่องนี้เป็นละครก็ได้
  2. ครูอาจจะเน้นพระบัญญัติประการที่ 7 และ 10 ก็ได้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725