บทเรียนที่ 7 คำอธิฐานภาวนาของบรรดาอัครสาวกเมื่อถูกเบียดเบียน กลุ่มคริสตชนสมัยแรก - บารนาบัสผู้ใจกว้าง (กจ 4:23-37)

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 314

คำอธิษฐานภาวนาของบรรดาอัครสาวกเมื่อถูกเบียดเบียน กลุ่มคริสตชนสมัยแรก - บารนาบัสผู้ใจกว้าง (กจ. 4:23 - 37)
คำอธิษฐานภาวนาของบรรดาอัครสาวกเมื่อถูกเบียดเบียน

กลุ่มคริสตชนสมัยแรก - บารนาบัสผู้ใจกว้าง (กจ. 4:23 - 37)

จุดประสงค์ : เน้นการภาวนาวอนขอความกล้าหาญในการประกาศฯ ชีวิตกลุ่มที่เหนียวแน่นและการบริจาคเพื่อช่วยเหลือกันและกัน

ก. ความรู้
 1. บรรดาอัครสาวกและศิษย์ภาวนาวอนขออะไรจากพระเจ้า หลังจากที่เปโตรและยอห์นได้รับการปลดปล่อยจากคุก (ขอให้มีความกล้าหาญที่จะประกาศพระวาจาของพระเจ้าต่อไป ขอให้สามารถทำอัศจรรย์และปาฏิหาริย์ได้)
 2. เมื่อพวกเขาภาวนาจบแล้ว เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา (สถานที่ที่เขาชุมนุมกันนั้นสั่นสะเทือน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และเริ่มประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ)
 3. กลุ่มผู้มีความเชื่อดำเนินชีวิตอย่างไร (เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่คิดว่าสิ่งที่ตนมีเป็นกรรมสิทธิ์ของตน แต่ทุกอย่างเป็นของกลาง ไม่มีผู้ใดขัดสน  ใครมีที่ดินหรือบ้านก็นำไปขาย  แล้วนำเงินมาให้บรรดาอัครสาวก เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีความเชื่อแต่ละคนตามความต้องการ )
 4. ใครคือตัวอย่างของบุคคลที่ขายที่ดินเพื่อนำเงินมาบริจาค (โยเซฟ ที่บรรดาอัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส ชาวเกาะไซปรัส)
ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า
 1. ให้แต่ละคนได้อ่านคำอธิษฐานของอัครสาวก ข้อ 23 – 30 เงียบ ๆ ในใจสักครู่หนึ่ง
 2. ให้แต่ละคนเลือกข้อความ หรือ วลี ที่ประทับใจ หรือสะกิดใจ แล้วพูดข้อความหรือวลีนั้นออกมาช้า ๆ 3 ครั้ง (แบบภาวนา)
 3. เมื่อทุกคนเปล่งคำนั้น ๆ ครบแล้ว ให้แต่ละคนบอกถึงเหตุผลที่เลือกคำหรือประโยคนั้น ๆ (ให้อิสระ อย่าบังคับ)
 4. เสร็จแล้วให้ภาวนาพร้อมกัน ในข้อที่ 24 ตั้งแต่ “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า จนถึง ของพระองค์ด้วยเถิด” ในข้อที่ 30
ค. การเป็นประจักษ์พยานชีวิต
 1. หาข้อตั้งใจเพื่อที่จะเป็นคนที่กล้าหาญในการทำความดีสักข้อหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้
 2. ทำบุญ ใส่ถุงทาน บริจาคช่วยเหลือคนที่ขัดสน แบ่งขนมให้เพื่อน แบ่งของใช้ให้เพื่อน ฯลฯ
ง. กิจกรรมเสนอแนะ
 1. ประชุมสมาชิกในห้องว่าเราจะรับใช้ช่วยเหลือพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง
 2. นำไปปฏิบัติ แล้วกลับมารายงานในครั้งหน้า

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725