บทเรียนที่ 3 กลุ่มบรรดาอัครสาวก และผู้ได้รับเลือกแทนที่ยูดาส (กจ.1:12-26)

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 467

พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม : กลุ่มบรรดาอัครสาวก และผู้ได้รับเลือกแทนที่ยูดาส (กจ. 1:12 - 26)
พระศาสนจักรที่กรุงเยรูซาเล็ม
: กลุ่มบรรดาอัครสาวก และผู้ได้รับเลือกแทนที่ยูดาส (กจ. 1:12 - 26)

จุดประสงค์ : เราจะเน้นแบบอย่างของอัครสาวกในเรื่องของการภาวนา และแบบอย่างที่ไม่ดีในการทรยศของยูดาส

ก. ความรู้

 1. บรรดาอัครสาวกไปชุมนุมกันที่ห้องชั้นบนเพื่อทำอะไร (ร่วมอธิษฐานภาวนา)
 2. ยูดาสหลังจากขายพระเยซูเจ้าแล้วได้ไปทำอะไร (เอาเงินไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง แล้วล้มคว่ำท้องแตก ไส้ทะลัก)
 3. ที่ดินแปลงนั้นมีชื่อว่าอะไร (ฮาเคลดามา แปลว่านาเลือด)
 4. คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับเลือกมาเป็นอัครสาวกแทนยูดาสคืออะไร (อยู่ร่วมกับบรรดาอัครสาวกตลอดเวลา ตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และเป็นพยานถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าร่วมกับอัครสาวก)
 5. ก่อนการจับสลากบรรดาอัครสาวกได้ทำอะไรพร้อมกัน (อธิษฐานภาวนา)
 6. ใครได้รับเลือกมาเป็นอัครสาวกแทนยูดาส (มัทธีอัส)

ข. ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้า

 1. ถ้าเธอเป็นพระเยซูเจ้าแล้วโดนลูกศิษย์ทรยศเธอจะรู้สึกอย่างไร (เสียใจ – ผิดหวัง ……………..)
 2. การอธิษฐานภาวนาสำคัญอย่างไรต่อชีวิตของบรรดาอัครสาวก (ทำให้พวกเขารักกันและกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทำให้การเลือกตั้งอัครสาวกคนใหม่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า)
 3. อัครสาวกแสดงความรักและระลึกถึงพระเยซูเจ้าที่จากไปอย่างไร (ชุมนุมอธิษฐานภาวนา)
 4. พระเยซูเจ้าต้องการบอกอะไรเธอ โดยผ่านทางพระคัมภีร์ตอนนี้ (ให้แสดงความคิดเห็น ……………….)

ค. การเป็นประจักษ์พยาน

 1. เธอเคยอธิษฐานภาวนาก่อนที่จะกระทำงานสำคัญ ๆ บ้างหรือไม่ เช่น ก่อน - หลังทานข้าว ก่อน - หลังการเดินทาง ก่อน - หลังเรียนหนังสือ ก่อนและหลังการนอน ฯลฯ ถ้ายังไม่ทำ ควรทำให้เป็นนิสัย
 2. ให้เธออธิษฐานภาวนาเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของครอบครัวและหมู่คณะ
 3. ให้เป็นคนที่จริงใจกับทุกคน ไม่ทรยศหักหลังเพื่อน ๆ หรือคนอื่น ๆ

ง. กิจกรรมเสนอแนะ

 1. จำลองเหตุการณ์การจับสลากเลือกมัทธีอัสโดยการแสดงละคร
 2. ให้ท่องชื่ออัครสาวกทั้งสิบสองคน อาจจะร้องเป็นเพลงก็ได้
 3. เน้นการอธิษฐานภาวนาก่อนทำกิจการที่สำคัญ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725