กิจกรรมที่ใช้ในการจัดค่าย

กิจกรรมที่ใช้ในการจัดค่ายกิจกรรมที่ใช้ในการจัดค่าย
ก. ความหมายของกิจกรรม
กิจกรรมเป็นการออกแบบในการจัดประสบการณ์เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และความเข้าใจต่อการเรียนในเรื่องนั้นๆ


ข. ประเภทของกิจกรรม
1. สร้างความสัมพันธ์
2. ให้ความรู้
3. สร้างศรัทธา
4. ให้การบริการ

ค. ลักษณะของกิจกรรมที่ดี
 กิจกรรมที่ดีต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาส การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในมิติต่างๆเหล่านี้ คือ 
•  ความรู้ ความเข้าใจ
•  การปรับตัว
•  ความชำนิชำนาญหรือทักษะ
•  การสร้างประชาธิปไตย
•  ความสนุกสนาน
•  ความสุขในการเรียน
•  สร้างเจตคติที่ดี
•  ซาบซึ้งต่อความรัก ความดีงาม ต่อ      บุคคลและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
1. การทำความรู้จัก
2. สร้างความคุ้นเคย
3. เปิดเผยตนเอง
4. สร้างชีวิตกลุ่ม
5. สร้างสรรค์
6. เพื่อการสอน

กิจกรรมสร้างศรัทธา
1. ภาวนาเช้า – ค่ำ
2. ภาวนาก่อน-หลังอาหาร
3. ภาวนาก่อน-ตื่นนอน
4. การรำพึง
5. มิสซา
6. วจนพิธีกรรม
7. การรับศีลอภัยบาป
8. การเฝ้าศีลมหาสนิท
9. การสวดสายประคำ
10. การเดินรูป 14 ภาค
11. ฯลฯ

วิธีการเสริมสร้างความศรัทธา/ภาวนา
1. พระคัมภีร์
2. ดนตรี/เพลง
3. การภาวนาทางการ/จากใจ
4. การใช้สัญลักษณ์
5. การใช้สื่อสารมวลชน
6. การใช้จินตนาการ
7. การวาด/ระบายสี/การตัดปะ/ปั้น
8. การสวดบทเร้าวิงวอน
9. การใช้ท่าทาง/การเคลื่อนไหว/เต้น
10. การเขียน/จดหมาย/กวี/บรรยาย
11. การทำโปสเตอร์
12. การใช้ความเงียบ

องค์ประกอบของกิจกรรม
           องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้การเข้าค่ายฯบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยตรงกับความต้องการของเยาวชนเองด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725