การอภิปราย

การอภิปราย
        โดยทั่วไปแล้วการอภิปรายกลุ่มจะต้องเริ่มทำตั้งแต่การเริ่มต้นการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบแล้ว เมื่อมีการแบ่งกลุ่มพวกเขาจะต้องนั่งอยู่กับเพื่อนใหม่ ถ้าเรารู้จักสมาชิกที่มาเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบก่อนหน้าแล้ว เราอาจจะจัดกลุ่มให้เขาก่อนหน้าการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบเลย โดยให้มีสมาชิกกลุ่มที่คละกันไป ทั้งที่ชอบเก็บตัวชอบสังคม คู่ไหนสนิทกันมากหรือมาจากที่เดียวกันก็ให้แยกจากกันบ้าง ส่วนในกรณีที่ไม่ไม่รู้จักมาก่อน ก็ให้แบ่งกลุ่มโดยการสุ่มเอา โดยอาศัยกิจกรรมละลายพฤติกรรมต่างๆเข้าช่วย


          สิ่งที่สำคัญของกลุ่มย่อยก็คือ เราต้องให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้สร้างจิตตารมณ์ของกลุ่ม และให้กลุ่มได้ใช้ชีวิตร่วมกันตลอดการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบ ในระหว่างการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบนี้สมาชิกกลุ่มจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมต่างๆแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสอภิปรายและตกลงกันในเรื่องต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันและเปิดใจต่อกันและกัน ถ้าเปลี่ยนสมาชิกในแต่ละกิจกรรมก็จะทำให้การพัฒนานี้หายไป

          กลุ่มที่ดีควรมีสมาชิกประมาณ 6-8 คน ถ้ามีน้อยกว่า 6 ก็จะเป็นการกดดันสมาชิกในการทำงานสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไปและความคิดอาจจะไม่หลากหลาย แต่ถ้ามากกว่า 8 คนก็จะยุ่งยากที่จะให้แต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นหรือพูดอะไรออกมา และแต่ละกลุ่มเราจะต้องแต่งตั้งทีมงานให้เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือด้วย
ระหว่างการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบ เราจะต้องใช้วิธีการอภิปรายกลุ่มบ่อยครั้ง แต่บางครั้งเราอาจจะใช้การอภิปรายกลุ่มเพียงสองหรือสามคน หรือการจับคู่พูดคุยกัน หรือบางครั้งก็เป็นการอภิปรายในกลุ่มใหญ่ การแบ่งปันเป็นคู่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบและง่ายต่อการแบ่งปันในกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ต่อไป จับคู่เหมาะสำหรับการอภิปรายเรื่องที่เป็นส่วนตัว ส่วนการอภิปรายในกลุ่มที่ใหญ่กว่านั้นจะต้องมีผู้นำและเป็นเรื่องที่ต้องการความคิดเห็นที่หลายหลาก หรือเรื่องที่ต้องการจุดประกายความคิดของสมาชิกจำนวนมาก

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725