เพลงสมัยใหม่ (Modern music)

เพลงสมัยใหม่ (Modern music)
         เราอย่ามองข้ามความสำคัญของเพลงสมัยใหม่ที่เยาวชนนิยมฟังหรือร้องกันอยู่ทั่วไป เราสามารถใช้เพลงเหล่านี้สำหรับการภาวนา การอภิปราย การพูดคุย หรือในกิจกรรมอื่นๆ


         พยายามติดตามกระแสนิยมของเยาวชน เมื่อเราต้องทำงานกับพวกเขาเราก็ต้องเข้าไปนั่งในความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาให้ได้ เพราะนี้คือส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมของพวกเขา ผู้รับผิดชอบจะต้องช่วยทีมงานในการเลือกเพลงที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบนี้

        เราต้องตรวจสอบดูเนื้อหาของเพลงที่จะใช้ และมีเนื้อเพลงให้ผู้เข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบได้อ่าน เราต้องบอกจุดประสงค์ในการใช้เพลงให้ชัดเจน ถ้าเป็นมิวสิกวีดีโอ เราต้องดูว่าเนื้อหากับภาพที่แสดงออกมานั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ในการนำเสนอของเราหรือไม่ เพราะบางครั้งเนื้อเพลงดี แต่ภาพไม่สอดคล้องกันเป็นต้น

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725