การยืนยัน (Affirmation) การยอมรับ การให้กำลังใจ

การยืนยัน (Affirmation) การยอมรับ การให้กำลังใจ
          การยืนยันเป็นการให้แรงเสริมอีกประเภทหนึ่งที่ทุกคนมีความต้องการ สังคมของเรามักจะมองกันหรือพูดกันแต่ในแง่เสีย หรือตำหนิติเตียนกัน มีน้อยคนที่จะมองกันในแง่ดีหรือยืนยันในความดีงาม หรือคุณค่าของคนอื่น

         

         ด้วยเหตุนี้เราทุกคน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนมีความต้องการและกระหายการได้รับการยืนยันรับรองหรือแรงเสริมด้วยกันทั้งนั้น

         การให้แรงเสริมนี้ เป็นการรับรองความดีงามของกันและกันที่ออกมาจากใจจริง ถ้าหากสมาชิกไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรก็ไม่ต้องเขียนอะไรเลย แต่มีข้อแนะนำให้มองในความสามารถและคุณลักษณะที่ดีของเพื่อนในความเป็นจริงมากกว่าเรื่องที่ไม่ค่อยมีความหมายอะไร เช่น “เป็นผู้ฟังที่ดี” “ไว้วางใจได้” จะมีประโยชน์มากกว่า “ยิ้มหวาน” เสื้อผ้าสวย”

          การยืนยันหรือการให้แรงเสริมนี้ควรกระทำเมื่อการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบผ่านไปสักครึ่งทางแล้ว สมาชิกรู้จักกันดีพอสมควรแล้วจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พูดคุยกันหรือทำกิจกรรมนี้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725