กิจกรรมสร้างสรรค์และการโสตทัศนูปกรณ์

กิจกรรมสร้างสรรค์และการโสตทัศนูปกรณ์
           การเรียนรู้โดยผ่านทางประสบการณ์เป็นหลักในการนำการเข้าค่ายฯหรือการเข้าเงียบของเรา ความหลายหลากของกิจกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ถ้าเรามีแต่ร้องเพลงและวาดภาพ หรือวาดภาพแล้วร้องเพลง สมาชิกคงเกิดความจำเจหรือเบื่อหน่ายอย่างแน่นอน ดังนั้นกิจกรรมระหว่างการเข้าค่ายฯหรือการเข้าเงียบนี้จะต้องเป็นกิจกรรมที่ท้าทายจินตนาการการสร้างสรรค์และมีความหลากหลายเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสนใจและความถนัดของตนเอง

บทบาทสมมุติ ละคร และการละครใบ้
          “การแสดง” เป็นกิจกรรมสนุกสนานที่เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมามากที่สุด การแสดงบทบาทสมมุติที่อาจจะแสดงโดยทีมงานเองหรือสมาชิกผู้เข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบ แล้วจัดตั้งวงสนทนาหรืออภิปรายกันจะทำให้เราทราบถึงความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความเชื่อของเยาวชนที่มีต่อเรื่องนั้นๆได้อย่างดี ส่วนละครนั้นเราสามารถนำเอาเรื่องในพระคัมภีร์มาแสดงในลักษณะที่สร้างสรรค์ หรือประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้สมาชิกได้ใช้จินตนาการ ก่อให้เกิดความจดจำและการประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตจริง

ภาพยนตร์ วีดีโอ และภาพนิ่ง
          สื่อต่างๆเหล่านี้เราสามารถหาได้จากศูนย์คำสอนต่างๆ หรือการซื้อจากร้านทั่วไปซึ่งปัจจุบันมักจะใช้แผ่นซีดีกันมากขึ้น เราสามารถใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการอภิปราย หรือเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับศีลอภัยบาป และในการรำพึงภาวนาทั้งในยามเช้าและก่อนเข้านอน

          เราไม่ต้องกลัวที่จะใช้ภาพยนตร์เหล่านี้แตกต่างไปจากความตั้งใจของผู้สร้าง หรือตามที่ได้รับฟังมาจากผู้วิจารณ์หนังต่างๆ เราสามารถคิดหาประเด็นอภิปรายจากภาพยนตร์นั้นๆได้ตามที่เราต้องการ เราอาจจะเริ่มเปิด แล้วก็หยุดในบางช่วงเพื่ออภิปรายกัน แล้วเมื่อจบแล้วก็เปิดการอภิปรายกันอีกครั้งก็ได้ หรือบางครั้งเราอาจจะปิดเสียงเพื่อให้สมาชิกได้เติมส่วนที่เงียบไปว่าเขาจะตอบหรือพูดว่าอะไรกันในสถานการณ์นั้น

          เด็กและเยาวชนสนใจดูหนังมาก แต่ถ้าจอทีวีเล็กๆหรือระบบเสียงไม่ดีก็จะก่อให้เกิดความรำคาญมากกว่าดึงดูดใจ ดังนั้นเราจึงต้องจัดเตรียมให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ชมด้วย

          ภาพนิ่งมีคุณค่าต่อการรำพึงและภาวนาอย่างมาก แต่จะต้องจัดเตรียมให้ดี ทั้งภาพและการนำเสนอ อุปกรณ์ต่างๆต้องพร้อม

         ในการนำเสนอสื่อเหล่านี้สิ่งที่สำคัญมากคือผู้นำจะต้องตรวจสอบหรือดูมาก่อนหน้านี้แล้ว ยิ่งดูมาแล้วหลายครั้งยิ่งดี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725