กิจกรรมที่ 5:บทเรียนแห่งชีวิต

xmasac06.jpgกิจกรรมที่ 5 : บทเรียนแห่งชีวิต
จุดประสงค์ : เพื่อดึงเอาบทสอนจากเรื่องการบังเกิดของพระเยซูมาใช้ในชีวิตจริงของนักเรียน เป้นต้นในเรื่องของการยอมรับตามน้ำพระทัยของพระเจ้า และการช่วยเหลือผู้อื่น


ให้ครูดำเนินการโดยการใช้คำถามนำให้นักเรียนได้คิดและตอบ ในบางคำถามอาจจะให้นักเรียนได้ตอบโดยเขียนลงในสมุดส่วนตัวก่อน แล้วจึงให้มีการแบ่งปันกันในกลุ่มย่อยก็ได้

1.พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้อย่างดีสำหรับการบังเกิดของพระกุมาร แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ดูไม่ดีเลยสำหรับแม่พระและนักบุญยอแซฟ มีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เธอรู้สึกว่าไม่ดีเลยสำหรับแม่พระและนักบุญยอแซฟ (ต้องเดินทางไปจดทะเบียนสำมะโนครัว การเดินทางที่ลำบาก การหาที่พักไม่ได้ การที่ต้องนอนพักในคอกสัตว์)

2.แม่พระและนักบุญยอแซฟยอมรับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีเหล่านี้อย่างไร (ท่านทั้งสองออกเดินทางไปเพราะถือว่านี้คือพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้เชื่อฟังจักรพรรดิ์ออกัสติน เมื่อหาที่พักไม่ได้ ท่านทั้งสองทราบว่าพระเจ้าจะทรงดูแลพวกเขาเอง และรู้สึกยินดีพอใจที่ได้พักอยู่ในคอกสัตว์)

3.บางครั้งพระเจ้าทรงประทานเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้าสู่ชีวิตของเรา เหตุการณ์อะไรบ้างที่ไม่ดีเลยสำหรับเธอ (การเจ็บไข้ได้ป่วย ความขัดสน ฯลฯ)

4.เมื่อสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นกับตัวเธอ เธอได้คิดและได้ปฏิบัติเหมือนแม่พระและนักบุญยอแซฟหรือไม่ เราต้องระลึกไว้เสมอว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราอยู่เสมอ พระองค์ทรงสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้เป็นสิ่งดีได้ เราควรจะสวดภาวนาและวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อให้เราได้ยอมรับทุกสิ่งเหมือดังที่แม่พระและนักบุญยอแซฟได้กระทำ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725