กิจกรรมการสอนเรื่องการบังเกิดขององค์พระผู้ไถ่

xmasac.jpgการสอนเรื่องการบังเกิดขององค์พระผู้ไถ่
โครงการสอนเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูคริสต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูคำสอนได้นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนเพื่อเป็นการเตรียมฉลองวันคริสต์มาส โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆที่สามารถใช้แบบต่อเนื่อง หรือเลือกใช้ตามโอกาสและเวลาที่เหมาะสมได้


เป้าหมาย
เพื่อให้เกิดความชื่นชมยินดีในการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เจ้า

จุดประสงค์ : เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียน
1. เข้าใจได้ว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการบังเกิดของพระเยซูคริสต์
2. ยอมรับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราด้วยความไว้วางใจและความรักต่อพระเจ้า

พระคัมภีร์ : ลก 2:1-20  การประสูติของพระเยซูเจ้า
(1)ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน 
(2)การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกนี้มีขึ้นเมื่อคีรินีอัสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรีย 
(3)ทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตน 
(4)โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด 
(5)ท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย์ ซึ่งกำลังทรงพระครรภ์ 
(6)ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีย์จะมีพระประสูติกาล 
(7)พระนางประสูติพระโอรสองค์แรกทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย 
(8)ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลางแจ้ง กำลังเฝ้าฝูงแกะในยามกลางคืน 
(9)ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ต่อหน้าเขา และพระสิริของพระเจ้าก็ส่องแสงรอบตัวเขา คนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิ่ง 
(10)แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง 
(11)วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า
(12)ท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ง มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า” 
(13)ทันใดนั้น ทูตสวรรค์อีกจำนวนมากปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรค์องค์นั้น ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า
(14)พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด
และบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน
(15)เมื่อบรรดาทูตสวรรค์จากเขากลับสู่สวรรค์แล้ว คนเลี้ยงแกะเหล่านั้นจึงพูดกันว่า “เราจงไปเมืองเบธเลเฮมกันเถิด จะได้เห็นเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าทรงแจ้งให้เรารู้” 
(16)เขาจึงรีบไปและพบพระนางมารีย์ โยเซฟ และพระกุมารซึ่งบรรทมอยู่ในรางหญ้า 
(17)เมื่อคนเลี้ยงแกะเห็น ก็เล่าเรื่องที่เขาได้ยินมาเกี่ยวกับพระกุมาร 
(18)ทุกคนที่ได้ยินต่างประหลาดใจในเรื่องที่คนเลี้ยงแกะเล่าให้ฟัง 
(19)ส่วนพระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัยและยังทรงคำนึงถึงอยู่ 
(20)คนเลี้ยงแกะกลับไปโดยถวายพระพรและสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องต่าง ๆ ที่พวกเขาได้ยินและได้เห็น ตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725