10 ปิงปองสมานมิตร

ปิงปองสมานมิตร

วัตถุประสงค์ เป็นกิจกรรมเน้นการแข่งขัน การทำงานเป็นทีม เป็นการเน้นประสิทธิภาพความสามารถของการทำงานร่วมกันเป็นทีม

จำนวนสมาชิก 150 คน แบ่งเป็นกลุ่ม 10 กลุ่ม ๆ ละ 15 คน

อุปกรณ์  ตะเกียบ 70 คู่, ลูกปิงปอง 7 ลูก, ขวด 7 ใบ, ถ้วย 7 ใบ นกหวีด 1 อัน

สถานที่  ห้องอบรม หรือสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. ให้แต่ละกลุ่ม 15 คน เข้าแถวเป็นแถวตอน หันหน้าไปทางวิทยากร
 2. ให้แต่ละแถว 15 คน นับ 1 ถึง 15 คนนับเลขคู่/เลขคี่
 3. คนนับเลขคู่ 7 คนเล่นกิจกรรม คนนับเลขคี่สังเกตการณ์ ถอยไปหลังห้อง
 4. ให้ปลายแถวคีบลูกปิงปองจากถ้วย โดยใช้ตะเกียบแล้วส่งต่อไปให้คนด้านหลัง เพื่อนำมาวางบนขวดหน้าห้อง โดยส่งต่อกันโดยใช้ตะเกียบคีบ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725