09 อักษรหรรษา

อักษรหรรษา

วัตถุประสงค์ 
  1. สร้างความคิดสร้างสรรค์
  2. การวางแผนและการแก้ปัญหา
  3. การสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่ม
  4. การนำศักยภาพของกลุ่มมาใช้ให้เกิดประโยชน์

จำนวนสมาชิก 10 คนขึ้นไป

อุปกรณ์  ปากกาหรือดินสอ และกระดาษเปล่า

สถานที่  ในห้องฝึกอบรม หรือสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 5 - 10 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
        1. แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้นำกิจกรรมเป็นผู้แบ่ง หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเลือกกลุ่มกันเองก็ได้ แต่คนในกลุ่มต้องมีอย่างน้อย 5 คนขึ้นไป

        2. ให้แต่ละกลุ่มนำตัวอักษรที่มีอยู่ในชื่อเล่นของคนในกลุ่มทั้งพยัญชนะ สระ และรูปของวรรณยุกต์ มาผสมกันให้เกิดคำข้อความ หรือประโยคขึ้นมาใหม่ให้ได้ข้อความที่เข้าใจ โดยจะนำมาเฉพาะอักษรใดอักษรหนึ่งหรือทั้งคำก็ได้ แต่คำใหม่ ข้อความใหม่ หรือประโยคใหม่ จะต้องไม่มีอักษรอื่น ๆ ที่ไม่มีอยู่ในชื่อเล่นของคนในกลุ่มรวมอยู่ด้วยในคำนั้น ๆ

ตัวอย่าง  ชื่อเล่นคนในกลุ่ม
            โรส  ไก่  แท่ง  บอย  เปิ้ล  แหม่ม  นี  นุช  เรียม
คำที่ผสมใหม่   แม่ไปรอนุชที่โรงเรียน

         3. ให้แต่ละกลุ่มห้ามนำชื่อของคนในกลุ่มอื่นมาผสมด้วย แต่ละกลุ่มให้มีข้อความเป็นของกลุ่มตนเอง เพียงข้อความเดียวเท่านั้น

         4. ให้แต่ละกลุ่มมานำเสนอวิธีการทำงานและแนวความคิด

         5.  ผู้นำกิจกรรมสรุปตามวัตถุประสงค์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725