08 อ่านภาษากาย- ทายเขาพูด

อ่านภาษากาย- ทายเขาพูด

วัตถุประสงค์ 
  1. ให้เห็นอุปสรรคในการสื่อสาร
  2. เห็นประโยชน์ของการสื่อความหมายที่ดีและถูกต้อง
  3. เสริมสร้างบรรยากาศของกิจกรรม

จำนวนสมาชิก 80 - 100 คน แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8 -10 คน

อุปกรณ์  สลากข้อความ คำคม หรือสุภาษิต

สถานที่  ในห้องฝึกอบรม หรือสนามหญ้าก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 5 -10  นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
  1. แจ้งให้แต่ละทีมส่งตัวแทนไม่เกิน 2 คน ออกมาร่วมเกม โดยจะจับสลากชุดข้อความที่ได้ ว่าแต่ละทีมจะได้ข้อความอะไร
  2. เมื่อพร้อมแล้วให้แต่ละทีมผลัดกันออกมาสื่อสาร ด้วยภาษากาย แล้วให้แต่ละทีมทายเป็นภาษาพูดว่า ที่แต่ละทีมใบ้ให้จะตีความเป็นข้อความ คำคม สุภาษิต หรือประโยค
  3. ขณะแสดงภาษากายห้ามพูด หรือส่งเสียงให้แต่ละทีมเข้าใจ หรือตีความได้ง่าย
  4. ให้ผู้ใบ้ด้วยภาษากายเฉลยเป็นภาษาพูด แล้วให้คะแนน
  5.  ผู้นำกิจกรรมสรุปตามวัตถุประสงค์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725