05 คันฉ่อง ส่องตัวเอง

คันฉ่อง ส่องตัวเอง
   
 เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ทุกคนได้แสดงออกซึ่งท่าทางต่าง ๆ เช่น แสดงท่าทางขณะส่องกระจก

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์

จำนวนสมาชิก 50 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้สมาชิกจับคู่กัน
2. ให้คนหนึ่งเป็นกระจก ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ส่องกระจก และทำท่าทาง
3. ให้มือซ้าย หรือมือขวาของทั้งสองคนยันกันไว้
4. ฝ่ายส่องกระจกจะทำท่าอย่างไร ฝ่ายที่เป็นกระจกก็ต้องทำตามเช่นกัน
5. หลังจากดำเนินกิจกรรมได้สักพัก ก็ให้สับเปลี่ยนกันทำหน้าที่บ้าง คือ ใครเป็นผู้ทำท่าทาง ให้มาเป็นกระจกใครเคยเป็นกระจกก็ให้มาทำท่าทาง
6. เสร็จแล้วให้สลับคู่กัน ผลัดกันเป็นกระจก และผลัดกันแสดงท่าทาง

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725