04 คลิป......หาคู่

คลิป......หาคู่

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
  2. เสริมสร้างบรรยากาศของกลุ่ม

จำนวนสมาชิก 50 คน

อุปกรณ์  1. คลิปหนีบกระดาษ
             2. รูปภาพ บัตรคำ หรือไพ่ อย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 -15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. เตรียมคลิปหนีบบัตรคำเอาไว้
 2. ผู้นำกิจกรรมแจกบัตรคำที่มีคลิปหนีบอยู่ให้กับสมาชิกทุกคน
 3. เมื่อสมาชิกแต่ละคนได้รับบัตรคำแล้ว ให้นำบัตรคำไปหนีบไว้ที่คอเสื้อด้านหลังของคนที่อยู่ข้างหน้าเรา
 4. เมื่อทุกคนมีบัตรคำติดอยู่แล้ว คราวนี้อยู่ที่ผู้นำกิจกรรมจะต้องสั่งให้สมาชิกไปหาคู่ของตัวเองให้เจอ โดยห้ามพูดจาและส่งเสียงดัง
     บัตรคำที่เตรียมไว้ต้องเป็นคำที่คู่กันได้ อาจเป็นคำสุภาษิต เช่น คบคนพาลพาลพาไปหาผิด ก็ต้องไปหาบัตรคำมาต่อให้ได้ใจความคือ คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ส่วนบัตรคำที่มีข้อความเกี่ยวกับสิ่งของที่คู่กัน เช่น ครก คู่กับ สาก กระทะ คู่กับ ตะหลิว
 5. ใครส่งเสียงหรือพูดจากัน ผู้นำกิจกรรมเพียงแต่ใช้สายตา หรือคำพูดปรามกันบ้างเล็กน้อย สมาชิกจะหาวิธีการในการแก้ไขสถานการณ์นี้เอง ถึงแม้จะไม่ทราบว่าบัตรคำที่ติดอยู่ข้างหลังตนเองนั้นมีข้อความอย่างไร

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725