03 จับมือ - กลับหลังหัน

จับมือ - กลับหลังหัน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักการทำงานร่วมกัน และแก้ไขปัญหา

จำนวนสมาชิก 40 - 50 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
   1. แบ่งกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ 10 - 20 คน
   2. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มจับมือกันเป็นวงกลม
   3. ผู้นำกิจกรรมสั่งให้สมาชิกทั้งหมดกลับหลังหันโดยไม่ให้หลุดมือออกจากกัน
   4. เมื่อกลับหลังหันได้ ผู้นำกิจกรรมสั่งให้หันกลับเข้าหาวงเหมือนเดิม
   5. ผู้นำกิจกรรมคอยสังเกตว่าแต่ละกลุ่มมีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันอย่างไร ทุกวิธีการถือว่าถูกต้อง เพียงแต่นำมาเปรียบเทียบว่าวิธีการแบบใดจะรวดเร็วกว่ากัน เปรียบได้กับการแข่งขัน ใครเร็วกว่าย่อมเป็นผู้ชนะ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725