02 ปรบมือ 2 ครั้ง แนะนำตัว

ปรบมือ 2 ครั้ง แนะนำตัว

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และรู้จักข้อมูลมากขึ้น

จำนวนสมาชิก 40 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 -15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
           จะแตกต่างกับกิจกรรม ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง ก็ตรงที่ว่า ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง นั้นต้องช่วยกันปรบมือ ส่วนกิจกรรมนี้เมื่อถึงคิวตัวเองที่ต้องแนะนำตัวก็จะต้องปรบมือด้วยตนเอง 2 ครั้ง แล้วให้บอกชื่อของตัวเอง จากนั้นคนถัดไปก็ให้ปรบมือ 2 ครั้ง เช่นกัน และแนะนำตัวเอง เช่น ปับ…ปับ…นก  ปับ…ปับ…นิด ทำเช่นนี้จนครบทุกคน
            เมื่อกิจกรรมแนะนำตัวเสร็จแล้ว ลองสุ่มตัวอย่างสมาชิกว่าจะจำชื่อใครได้บ้าง เพื่อประโยชน์ของการแนะนำตัวจะได้ไม่สูญเปล่า

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725