01 ครึ่งหนึ่ง


01 ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย และรู้จักข้อมูลมากขึ้น

จำนวนสมาชิก 30 - 50 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 - 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. ให้สมาชิกนั่งเป็นวงกลม
 2. ผู้ดำเนินกิจกรรมบอกกล่าวถึงวิธีการเส่นและแนะนำการปรบมือให้พร้อมเพรียงกัน กำหนดให้ใครคนหนึ่งเป็นผู้เริ่มต้นกิจกรรม พร้อมกับพูดว่า ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง (2 ครั้ง)
 3. เมื่อจบคำว่า ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง ให้ต่อด้วยชื่อเล่น หรือชื่อจริง ของคนที่เริ่มต้น แล้วตามด้วยชื่อของคนที่อยู่ข้างซ้ายมือ เช่น ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง/จิม ครึ่งหนึ่ง /ป๊อบ ครึ่งหนึ่ง สมาชิกคนซ้ายมือก็ให้เริ่มปรบมือ และพูดว่า ครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่ง แล้วจึงจะพูดชื่อตัวเอง และตามด้วยชื่อของผู้ที่นั่งซ้ายมือ ถัดไปเรื่อย ๆ
 4. ทำเช่นนี้จนครบชื่อสมาชิกทุกคน
 5. คนใดพูดชื่อเพื่อนสมาชิกผิดหรือจำชื่อไม่ได้ ให้รำวงอยู่กับที่ สมาชิกคนใดพูดหรือกล่าวชื่อโดยไม่เข้าจังหวะของการปรบมือ ก็ต้องรำวงอยู่กับที่เหมือนกัน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725