06 ผึ้งแตกรัง

ผึ้งแตกรัง

        เล่นเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน สับเปลี่ยนหมุนเวียนตามคำสั่งของผู้นำกิจกรรม เพื่อให้รู้จักกันอย่างทั่วถึง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักกันเร็วขึ้น

จำนวนสมาชิก 30 - 50 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 20 - 30 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1.  ผู้นำให้ผู้เล่นจับกลุ่มกัน 3 หรือ 5 คนก็ได้ แล้วแต่ว่าจะเลือกแบบไหน
 2. ถ้าจับกลุ่ม 3 คน จะต้องเป็นรัง 2 คน เป็นผึ้ง 1 คน แต่ถ้าเลือกจับกลุ่ม 5 คน 3 คน เป็นรัง 2 คน เป็นผึ้ง
 3. เมื่อผู้เล่นจับกลุ่มตามที่ผู้นำกำหนดให้แล้ว ผู้เล่นที่เป็นรังให้จับมือกันไว้ทั้งสองข้าง
 4. ผู้เล่นที่เป็นผึ้งจะอยู่ระหว่างผู้เล่นที่เป็นรังทั้งสองคน คืออยู่ตรงกลางอ้อมแขนที่อบอุ่น
 5. คำสั่งที่ผู้นำกิจกรรมบอกผู้เล่น มีดังนี้
• เปลี่ยนรัง
• ย้ายรัง
• รังแตก
  เปลี่ยนรัง  หมายถึง  ผู้ที่เป็นผึ้งเปลี่ยนไปอยู่รังอื่น ผู้ที่เป็นรังให้อยู่กับที่
  ย้ายรัง  หมายถึง  ผู้ที่เป็นรังเปลี่ยนไป ผู้ที่เป็นผึ้งให้อยู่กับที่
  รังแตก  หมายถึง  สร้างรังกันใหม่ ใครจะเป็นผึ้งหรือรังก็ได้ แต่ต้องให้ได้ครบตามจำนวน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725