05 โย

โย

       เป็นเกมที่ช่วยให้ผู้เล่นได้รู้จักกันอย่างทั่วถึง เพิ่มสีสันของความสนุกสนาน เฮฮา และกระชับความสัมพันธ์อันดีของกลุ่มสมาชิก

วัตถุประสงค์ กระชับความสัมพันธ์ และสนุกสนาน

จำนวนสมาชิก ไม่จำกัดจำนวน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 - 20 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. เมื่อผู้นำกิจกรรมเอ่ยคำว่า ผู้นำ ผู้เล่นต้องร้อง โย พร้อมยกมือขวาขึ้น
 2. เมื่อผู้นำบอกให้ไปหาใคร ลักษณะอย่างไร ก็ให้ผู้เล่นรีบไปหาบุคคลตามที่ผู้นำบอกพร้อมกับถามชื่อด้วย เช่น ผู้นำบอกให้ไปหาคนใส่กางเกงยีน ผู้ที่ไม่ได้ใส่กางเกงยีนให้วิ่งไปหาคนที่ใส่กางเกงยีน
 3. ผู้นำเปลี่ยนคำสั่งไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสังเกตเห็นว่าสมาชิกรู้จักกันทั่วถึง แล้วจึงปิดเกม

ข้อแนะนำ
 ผู้นำกิจกรรมอาจจะเอ่ยชื่อหน่วยงานที่ผู้เล่นสังกัดอยู่ แทนคำว่า ผู้นำ เช่น เกษตร ……โย เพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว กระชับความสัมพันธ์ในหน่วยงาน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725