02 ช้าง – เรือ - รถ

ช้าง – เรือ - รถ

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกประสาท ไหวพริบ และสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน

จำนวนสมาชิก 40 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 - 30 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 ผู้เล่นนั่งเหมือนกับการเล่นเกม โป้ง – ไอ้หยา นั่งเป็นชุด ๆ ละ 3 คน โดยผู้นำกิจกรรมเน้นการเล่นเป็นทีม เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ เมื่อผู้นำกิจกรรมชี้ไปที่ใครคนใดคนหนึ่งในผู้เล่นแล้วบอกว่า ช้าง เรือ หรือ รถ
 แล้วผู้ที่นั่งอยู่ข้างซ้าย และข้างขวาต้องช่วยกันประกอบท่าทาง ดังนี้
• เรือ ผู้ที่ถูกผู้นำชี้ว่าเรือ ให้ยื่นมือซ้าย และมือขวามาบรรจบกัน ข้างหน้าทำให้เหมือนหัวเรือ ส่วนผู้ที่อยู่ข้างซ้ายของผู้ที่ถูกชี้ว่าเรือ ให้ทำท่าวิดน้ำในเรือ และผู้ที่อยู่ทางขวามือก็ให้ทำท่าพายเรือ หรือแจวเรือทางด้านขวามือของตัวเอง
• ช้าง ผู้ที่ถูกผู้นำชี้ว่าช้าง ให้เอามือขวาทำท่าชูงวงเหมือนงวงช้าง ผู้ที่อยู่ทางซ้ายมือให้ใช้มือขวามาโบกข้างใบหูของผู้ที่ทำท่าเป็นงวงช้าง ส่วนผู้ที่นั่งทางขวามือให้ใช้มือซ้ายมาโบกที่ข้างหูของผู้ที่ทำท่าเป็นงวงช้าง
• รถ ผู้ที่ถูกผู้นำชี้ว่ารถ ให้ทำท่าขับรถโดยทำท่าถือพวงมาลัย ผู้ที่นั่งอยู่ทางซ้ายและขวามือ ให้ทำท่าตัวสั่นเหมือนเวลารถสะเทือน

ข้อแนะนำ
 ขอให้ผู้นำสังเกตว่าผู้เล่นส่วนมากมักจะผิดตรงเรือ คือทำท่าสลับกัน ไม่รู้ว่าใครพายหรือวิดน้ำ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725