01 โป้ง ไอ้หยา


01 โป้ง  ไอ้หยา

วัตถุประสงค์
     เพื่อฝึกประสาทและสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน

จำนวนสมาชิก 40 – 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม  10 - 20 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1.  ให้ผู้เล่นนั่งเป็นครึ่งวงกลม หรือวงกลม
 2. ผู้นำกิจกรรมอธิบายกับผู้เล่นว่า การเล่นต้องประกอบด้วยผู้เล่น 3 คน คือ ผู้เล่นคนกลาง ผู้เล่นคนนั่งซ้าย และ ผู้เล่นคนนั่งขวา
 3.  เมื่อผู้นำกิจกรรมเป่านกหวีด และยกมือประกอบเป็นท่ายิงปืน เมื่อยิงไปที่ใครก็ให้ผู้นั้นยิงตอบกลับมา พร้อมเปล่งเสียงออกมาว่า “โป้ง” ผู้ที่นั่งอยู่ทางซ้ายและขวาของผู้ที่ออกเสียง “โป้ง” ให้ออกเสียงเหมือนตกใจว่า “ไอ้หยา” พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นทำท่ายอมแพ้
 4. ผู้นำกิจกรรมเล่นไปรอบ ๆ วง เพื่อให้สมาชิกได้เล่นเกมจนครบ
 5. ผู้เล่นที่ทำผิดท่าทาง คือ แทนที่จะทำท่ายิงปืน“โป้ง”ก็กลับทำท่า "ไอ้หยา” ผู้นำกิจกรรมอาจมีการทำโทษผู้ทำผิดท่า

ข้อแนะนำ
1. ผู้นำกิจกรรมต้องอธิบายและสาธิตวิธีการเล่น เพื่อซักซ้อมความเข้าใจกันก่อน
2. ผู้นำกิจกรรมควรเล่นซ้ำบ้างในบางครั้ง อย่าเล่นเพียงครั้งเดียวผ่านไป
3. เมื่อผู้ใดเล่นผิดก็ให้ยืนรำวง แล้วดำเนินเกมต่อไป

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725