ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

5.  การควบคุมวินัย - เตรียมความพร้อม

1. “การยกมือ” ให้ตกลงกันระหว่างผู้นำกับสมาชิกว่า ถ้าต้องการให้ทุกคนเงียบเพื่อจะได้ชี้แจงหรือฟังผู้นำ ให้ผู้นำ “ยกมือขวา” ขึ้นแล้ว “เงียบ”  เมื่อสมาชิกเห็นก็ให้ยกมือและเงียบตาม

2. “นกหวีด/กระดิ่ง/กริ่ง” ให้ตกลงกันกับสมาชิกว่าเมื่อได้ยินสัญญาณสมาชิกจะต้องทำอะไร เน้นให้ทุกคนเคารพข้อตกลง

3. “การนับ 10 หรือ 5” เมื่อต้องการให้เด็กๆพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่อไป ให้ผู้นำนับ เริ่มจาก 10 9 8 7 ……..1  เมื่อถึง 0 ทุกคนต้องเข้าที่ เงียบและพร้อม ผู้นำอาจจะให้เวลาเพียง 5 ก็ได้เพื่อเป็นการท้าทายเด็กๆให้รักษาวินัย

4. “1 2 3 ขอบคุณ” เมื่อทุกคนมารวมกันแต่ยังไม่พร้อมให้ผู้นำบอกกับสมาชิกว่า จะนับถึงสาม เมื่อนับถึงสามทุกคนต้องเงียบและพร้อม เมื่อชี้แจงแล้ว ให้ผู้นำเริ่มนับ 1 2 3 ถ้าทุกคนเงียบและพร้อมให้ผู้นำกล่าวคำ “ขอบคุณ” การกล่าวเช่นนี้จะช่วยให้เกิดการเคารพกันและกันมากยิ่งขึ้น (ผู้นำไม่ควรด่าว่าสมาชิก หรือใช้อารมณ์เพื่อเอาชนะ แต่ควรเอาชนะด้วยใช้เทคนิกต่างๆ)

5. “ขอเวลานอก” ให้ผู้นำทำท่าเหมือนกับกรรมการบาสเก็ตบอล คือแบบมือแล้วใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่ฝ่ามือ เมื่อทุกคนเห็นให้เงียบและพร้อมสำหรับทำกิจกรรมต่อไป

6. “การทำข้อตกลง” ให้สมาชิกในห้องตกลงกัน ถ้าคนหนึ่งพูดทุกคนต้องเงียบและฟัง ถ้าใครต้องการพูดให้ยกมือขึ้น ยืนขึ้นและพูด ถ้าเขาพูดคนอื่นก็ต้องฟังเช่นกัน การตกลงกันเช่นนี้จะช่วยให้สมาชิกได้พัฒนาความเป็นผู้ใหญ่และความเคารพต่อกัน

7. “เงียบ” ให้ผู้นำสะกดคำว่า “เงียบ”  ให้สมาชิกได้ยินพร้อมๆกัน เ - งี – ย -  บ  หรือใช้ภาษาอังกฤษว่า “S - I - L - E - N - C – E” โดยเน้น Sssssss

8. “ผ้าเช็ดหน้า” ให้ผู้นำเรียกความสนใจจากสมาชิกโดยบอกสมาชิกว่า เมื่อเห็นผ้าเช็ดหน้าลอยอยู่ในอากาศให้หัวเราะดังๆ เมื่อผ้าตกถึงพื้นให้ทุกคนเงียบและพร้อมสำหรับกิจกรรมต่อไป

9. “จังหวะค่าย” ให้นัดแนะหรือซ้อมกับสมาชิกในการทำจังหวะค่าย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

10. “Jesus I love you” เมื่อทุกคนมารวมกันแต่ยังไม่พร้อม ให้ผู้นำพูดคำว่า “Jesus” ทุกคนตอบรับว่า “I love you” หรือ “Thailand – I love you”  หรือคำอื่นๆก็ได้

11. “การให้คะแนน” ในการรวมกลุ่มใหญ่ ผู้นำอาจจะแบ่งหรือซอยออกให้เป็นกลุ่มย่อย เพื่อง่ายต่อการควบคุม แล้วท้าทายว่ากลุ่มใดเรียบร้อยที่สุดก็จะให้คะแนนเก็บไว้ หรือให้แต่ละกลุ่มพูดคำขวัญของกลุ่ม หรือแสดงท่าทางเอกลักษณ์ของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดทำดี ก็ให้ผู้ให้คะแนนเก็บไว้ เมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็รวมคะแนนให้รางวัล

12. “การลงโทษ” ในกรณีที่ผู้นำไม่สามารถควบคุมสมาชิกให้อยู่ในวินัยได้ ต้องมีการลงโทษ ให้ทีมงานตกลงกันโดยการลดเวลาเล่นเกมหรือเวลาหย่อนใจที่เด็กๆชอบ ถ้าความบกพร่องเกิดจากคนหมู่มาก แต่ถ้าคนจำนวนน้อยทำผิดให้ตักเตือนเฉพาะตน อย่าดุด่ารวมไปหมด หรือต่อหน้าคนอื่น ควรเรียกไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวจะดีกว่า

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png1.png7.png1.png
วันนี้2011
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16433
เดือนนี้105768
ทั้หมด228171

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

6
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 13:45