08 นกเข้ารัง

นกเข้ารัง
วัตถุประสงค์ 
  1. ละลายพฤติกรรมให้สมาชิกทำความรู้จักกัน
  2. เสริมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายความเครียด

จำนวนสมาชิก 30 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  จัดเก้าอี้รูปตัวยูในห้องอบรม และสนาม ก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งสมาชิกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเป็นรัง อีกกลุ่มหนึ่งเป็นนก
2. ถ้าสมาชิก 30 คน เป็นรัง 20 คน เป็นนก 10 คน 
3. ให้รังประกอบด้วย คน 2 คน หันหน้าเข้าหากัน จับมือประสานกันทำเป็นรังยืนอยู่รอบ ๆ นก
4. ส่วนนกยืนอยู่กลางวง วิทยากรส่งสัญญาณให้นกบินเข้ารัง นกก็ทำท่าบินเข้ารัง
5. วิทยากรบอกให้รังสัมภาษณ์ ทำความรู้จักกับนก
6. วิทยากรให้สัญญาณนกเปลี่ยนรัง (นับ 1 -10) นกเปลี่ยนรังเรียบร้อย
7. วิทยากรสั่งให้นกเปลี่ยนรัง 4 – 5 ครั้ง เพื่อให้สมาชิกได้รู้จักกัน
8. บางครั้งวิทยากรอาจสั่งให้รังวิ่งไปหานกบ้างก็ได้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725