05 แมวเหมียว

แมวเหมียว
วัตถุประสงค์ 
  1. ฝึกการควบคุมอารมณ์
  2. สร้างอารมณ์ขันให้ทุกคนสนุกสนานร่วมกัน

จำนวนสมาชิก 30 - 60  คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  จัดเก้าอี้เป็นรูปตัวยูในห้องอบรม และสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ให้สมาชิกแต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาทีมละ 1 คน
2. จัดให้ตัวแทนแต่ละทีมนั่งเก้าอี้หน้าเวที
3. วิทยากรชี้แจงกติกาการเล่น
3.1 ให้ตัวแทนทีมที่นั่งเก้าอี้เป็นเจ้าของบ้านแต่ละหลัง
  3.2 วิทยากรจะเป็นแมวไปคุกเข่าต่อหน้าเจ้าของบ้านครั้งละ 1 คน พร้อมกับทำหน้าเหมือนแมว ส่งเสียงเหมียว ๆ ขณะที่แมวคุกเข่าส่งเสียงอยู่นั้น เจ้าของบ้านห้ามยิ้ม ห้ามหัวเราะ แต่ให้ยกมือขึ้นพร้อมกับเอ่ยคำว่า “ไปข้างหน้าเถิดเจ้าแมวน้อย ผู้น่าสงสาร”
4. ถ้าตัวแทนทีมใดยิ้มหรือหัวเราะ ถือว่าแพ้
5. ดำเนินการจนครบทุกทีม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725