04 พระราชา สั่งว่า………..

พระราชา สั่งว่า………..
วัตถุประสงค์ 
  1. ฝึกความเสียสละในการทำงานร่วมกัน
  2. เสริมสร้างบรรยากาศความรัก ความสามัคคี

จำนวนสมาชิก 30 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  จัดเก้าอี้รูปตัวยูในห้องอบรม และสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. แบ่งสมาชิกออกเป็นทีม ทีมละ 10 – 12 คน (เฉลี่ยให้จำนวนสมาชิกเท่ากันทุกทีม)
 2. วิทยากรชี้แจงกติกา
   2.1 สมมติให้วิทยากรเป็นตัวแทนพระราชา นั่งกลางวง ส่วนสมาชิกแต่ละทีมเป็นประเทศราช มีหน้าที่ส่งเครื่องบรรณาการให้ตามที่พระราชาสั่ง
  2.2 วิทยากรตระโกน : พระราชาสั่งว่า อยากได้หมวก 2 ใบ
   - สมาชิกทุกทีมจะต้องจัดคนมา 2 คน ถือหมวกมาวางหน้าวิทยากร ทีมละ 2 ใบ
   - วิทยากรจะนับ 1 – 10 ทุกทีมจะต้องปฏิบัติภารกิจเรียบร้อย พร้อมกลับไปนั่งที่เดิม
   - ทีมใดสมาชิกวิ่งกลับไม่ทัน ให้จับตัวไว้ เสียคะแนน 1 คน/ 1 คะแนน
 3. ปฏิบัติตามข้อ 2.2 จนรู้ผลแพ้ – ชนะ แล้ววิทยากรออกคำสั่งสุดท้ายให้เจ้าของสมบัติมาเก็บสมบัติของตนให้เรียบร้อย ภายในระยะเวลานับ 1 - 10

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725