01 สื่อสะกิด

01 สื่อสะกิด
        ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ความก้าวหน้าและประสิทธิภาพสูงของการสื่อสารช่วยย่อโลกให้เล็กลง ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนใดของโลกก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้

         การสื่อสารมีหลายรูปแบบ การสื่อสารด้วยท่าทางถือเป็นการสื่อสารเบื้องต้นแบบหนึ่ง เกม “สื่อสะกิด” แสดงให้สมาชิกเห็นว่าจะสามารถสื่อสารด้วยท่าทางอย่างไรจึงจะไม่เกิดการถ่ายทอดความหมายผิดเพี้ยน

 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกฝนการสื่อสารด้วยท่าทาง
2. เพื่อความสนุกสนานสามัคคี

จำนวนสมาชิก 30 - 40 คน

อุปกรณ์  บัตรคำที่มีข้อความ  5 แผ่น

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. ผู้นำกิจกรรมเตรียมบัตรคำ 5 แผ่น ที่เตรียมไว้ 5 แผ่น เผื่อเอาไว้ ที่จริงแล้วใช้ 4 แผ่น สำหรับ 4 แถว
2. ในบัตรคำให้เขียนข้อความเกี่ยวกับกิริยาอาการของสัตว์หรือชื่อสัตว์ เช่น นกกระจอกเทศ ยีราฟ ควายเล็มหญ้า นกป้อนเหยื่อ
3. ให้สมาชิกเข้าแถวตอน 4 แถว
4. เริ่มเล่นทีละแถว โดยผู้ที่อยู่หลังสุดของแถวจะเป็นผู้ได้รับบัตรคำจากผู้นำ เมื่อดูบัตรคำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นึกว่าจะทำท่าทางแสดงออกอย่างไรตามคำสั่งในบัตรคำ ห้ามพูด ให้ใช้ท่าทางสื่อความหมายเพียงอย่างเดียว
5. คนดูบัตรคำคนสุดท้ายสะกิดให้ผู้ที่อยู่ข้างหน้าหันมาหาแล้วแสดงท่าทางสื่อความหมายให้ดู เมื่อคนถัดไปเห็นแล้วก็สะกิดคนข้างหน้าให้หันมาดูท่าทางที่ตนแสดงออกมาตามความเข้าใจที่ตัวเองได้เห็นมานั้น ทำต่อกันไปเรื่อย ๆ เช่นนี้จนถึงคนที่อยู่หน้าสุดของแถว
 6. ผู้ที่อยู่หน้าสุด เมื่อหันมาเห็นท่าทางของคนข้างหลังแล้ว ต้องเป็นผู้ทายว่าท่าทางที่ถ่ายทอดจากสมาชิกในแถวจนมาถึงตนนั้นหมายถึงอะไร
 7. ความสนุกอยู่ที่การสื่อท่าทางที่เพี้ยนออกไปจากเดิม ผู้นำกิจกรรมควรเตรียมสลากไว้ให้จับว่าแถวไหนจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อน เมื่อจบเกมแล้วผู้นำควรกล่าวสรุปและขอบคุณสมาชิกที่กล้าแสดงออกให้เกิดความสนุกสาน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725