กิจกรรมที่ 6 เรามีใจเมตตาด้วยการให้กำลังใจผู้ถูกจองจำ

กิจกรรมที่  6 เรามีใจเมตตาด้วยการให้กำลังใจผู้ถูกจองจำกิจกรรมที่ 6 เรามีใจเมตตาด้วยการให้กำลังใจผู้ถูกจองจำ         

กิจกรรม        เยี่ยมผู้ถูกจองจำ
อุปกรณ์         ตะแกรง / ลวด / แม่กุญแจ 1 อัน / ลูกกุญแจ 12 ดอก

วิธีการ         หาอาสาสมัคร เป็นผู้ถูกจองจำ 3 คน และให้เข้าไปอยู่ในตารางที่เตรียมไว้
                   ให้คุณครูใส่แม่กุญแจและล็อค ให้เด็ก ๆ ในกลุ่ม เลือกกุญแจ 3 ดอก เพื่อช่วยเพื่อนที่ถูกคุมขัง หากเด็ก ๆ สามารถไขกุญแจได้ถือว่าทำสำเร็จ
คำถามเพื่อการไตร่ตรอง   
1.    ถามเด็กที่ถูกคุมขังว่ารู้สึกอย่างไร
2.    ถามเด็ก ๆ ที่ช่วยเพื่อนไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไร

พระวรสาร    มัทธิว 25:31-40

 


สรุปกิจกรรม
           คนป่วยทุกคนต้องการหมอ ต้องการการรักษา แต่คนป่วยยังต้องการกำลังใจ ต้องการความช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้ป่วย มีความสำคัญและความจำเป็นเพราะคนป่วยต้องการคนช่วยเหลือ บางคนอาจช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เราจึงจำเป็นต้องเอาใจใส่ดูแล ช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคน ถ้าคนป่วยไม่ได้รับการช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เขาก็จะมีความทุกข์ยากลำบากมากขึ้น เพราะอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาจท้อแท้ และอาจมีอันตราย   แก่ชีวิตได้ ดังนั้น เด็ก ๆ จะต้องไม่ละเลยต่อผู้ป่วย ต้องเอาใจใส่ หาทางช่วยเหลือ ช่วยดูแล และให้กำลังใจแก่   ทุกคนที่เจ็บป่วยด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725